PO

Regulamin świadczenia usług

I. Informacje ogólne

1. Usługi świadczone są za pośrednictwem portalu www.pamiec-o-zmarlych.pl, którego
właścicielem jest Ewelina Michalak. Przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność
gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pn. „Pamięć o
zmarłych Ewelina Michalak” NIP: 6671745173
2. Dane kontaktowe:
– tel. 781 542 198
– e-mail: pamiec-o-zmarlych@gmail.com
– numer rachunku bankowego:

3.  Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług na rzecz osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, a także tryb
postępowania reklamacyjnego.

4. W ramach portalu Przedsiębiorca świadczy usługi sprzątania nagrobków, mycia
nagrobków, opieki nad miejscami pamięci, renowacji liter na nagrobkach, sprzątania po
uroczystościach pogrzebowych. Przedsiębiorca ponadto realizuje zamówienia specjalne w
postaci dostarczania wieńców, organizacji wymiany pomników, obsadzania nagrobków
kwiatami

5. Klient poprzez naszą stronę internetową może dokonać zakupu zniczy, kwiatów
(sztucznych i żywych) w postaci wieńca, lub do wazonu w trzech wariantach – małe, średnie i
duże. Zdjęcia na stronie przedstawiają przykładowe kompozycje oraz kolory. Klient może
zdecydować o kolorystyce oraz rodzaju zakupionych kwiatów. W przypadku braku informacji
dekoracje zostaną dobrane losowo. Jeżeli nie będzie możliwości skomponowania wybranej
kompozycji z powodu braku dostępności towaru, zostanie on zastąpiony podobnym, po
wcześniejszej konsultacji z klientem.

II. Cennik i formy płatności

1. Oferowane usługi przedstawione są w cenach brutto.
2. Zamówienia indywidualne realizowane są w oparciu o wycenę zlecenia.
3. Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu usługi (faktura VAT).

III. Realizacja usług

1. Klient określa zakres usług w zamówieniu, zgodnie z cennikiem Przedsiębiorcy lub w
oparciu o indywidualną wycenę w przypadku zamówień specjalnych.
2. Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Klient dokonuje zapłaty na rzecz Przedsiębiorcy na jego rachunek bankowy. Dokonanie
wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą
portalu i akceptacją przez klienta niniejszego Regulaminu.
4. Termin wykonania usługi (określony w ofercie) biegnie od daty wpływu środków na
rachunek bankowy Przedsiębiorcy.
5. Za chwilę wykonania usługi uważa się dokonanie przez Przedsiębiorcę zakresu
zamówienia.
6. W celu potwierdzenia realizacji usługi, Klientowi wysyłana jest dokumentacja zdjęciowa
na wskazany adres poczty elektronicznej.
7. Firma sprzątająca/pracownik sprzątający dysponuje własnym przenośnym sprzętem i
środkami gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi.

IV. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację w nieprzekraczającym terminie 7 dni od wykonania usługi.
2. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać:
oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z
uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.
3. Adres email na który należy złożyć reklamację wskazany jest w pkt. 1.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 dni roboczych od dnia jej wpływu.
1. Klient będący Konsumentem zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r. (Dz. U. Z dnia 24.06.2014 r.) może odstąpić od umowy w terminie 14 bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Konsument powinien złożyć odstąpienie pisemne na wskazany adres e-mail.
3. Wszystkie dokonane płatności w związku z odstąpienie zostaną zwrócone niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu  zapłaty, jakiego
użył Konsument.
4. Prawo Konsumenta do odstąpienia nie jest możliwe w przypadku wykonania przez
Przedsiębiorcę usługi w pełni. 

VI. Informacje dodatkowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2023r.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi uprawnienia, to pierwszeństwo mają te
przepisy.